34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Sowińskiego Mon.-Tue: 7.30-16.30 Sat. 7.30-12.30
500 707 794

500 707 794
sale/purchase

696 971 944

696 971 944
sale

506 571 955

506 571 955
office

e-mail

Regulations

Tomasz Dulban maszyny stolarskie
 
I Informacje ogólne
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.dulbanmaszyny.pl prowadzony jest przez firmę Tomasz Dulban maszyny
stolarskie,34-130 Kalwaria Zebrzydowska, ul. Jagiellońska 21,Nip:5512365658
2. Adres sklepu internetowego: www.dulbanmaszyny.pl
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy Tomasz
Dulban maszyny stolarskie.
4. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
5. Składając zamówienie na www.dulbanmaszyny.pl Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych
osobowych dla celów realizacji umowy.
6. Ceny towarów podane w złotówkach nie uwzględniają podatku VAT.

II Przyjmowanie zamówień
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet
2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3.Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:
   a) strony www.dulbanmaszyny.pl
   b) zamówienia złożonego e-mail lub telefonicznie
4. Firma Tomasz Dulban maszyny stolarskie zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy nie zawiera adresu e-mail
lub numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
5. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać wybrać przez siebie produkty, określić sposób przesyłki i formę płatności oraz
wskazać dane do wysyłki. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość potwierdzającą
zamówienie.
6. Wszelkie zamówienia składane za pośrednictwem sklepu, kontaktu e-mail, telefonicznego lub portali aukcyjnych wymagają
potwierdzenia dostępności towaru oraz potwierdzenia przyjęcia do realizacji.
7. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu.
8. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości jego odwołania.
9. Właściciel sklepu www.dulbanmaszyny.pl zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania
w przypadku uzasadniającym wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, nie zawierają podatku VAT oraz kosztów transportu. Mogą być również ustalane
indywidualnie.
11.Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.
12. Towar pozostaje własnością sprzedającego Tomasz Dulban maszyny stolarskie do czasu uregulowania zapłaty.
13.Wyładunek dostarczonych towarów we wskazanym przez klienta miejscu leży po jego stronie.
14.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

III Realizacja zamówień
1. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar znajduje się na magazynie. W przypadku braku towaru lub jego części
Klient jest informowany o tym drogą mailową i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (anulowanie całości, realizacji
części zamówienia).
2. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zmówienia jeżeli nie ma towaru na magazynie, o czym informuje Klienta e-mailem.
3. Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji
zamówienia rozumie się przekazanie go do wysyłki. Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową:
maszynystolarskie.dulban@onet.pl
4. Produkty zamawiane na indywidualne zlecenie klienta nie mogą być anulowane oraz nie można wprowadzać zmian w zamówieniu
5. Kupujący jest zobowiązany zbadać dostarczone towary oraz ich kompletność w chwili otrzymania. Wady widoczne i oczywiste
Kupujący składa na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania, w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie
zostanie uznane
6. W przypadku braku odbioru awizowanego towaru – ponowna dostawa zostaje dokonana po opłaceniu przez
Klienta wynikających stąd kosztów. W razie nie opłacenia w/w kosztów w terminie 3 dni od wezwania Klienta e-mail’em na adres z
którego przyszło zamówienie – transakcja zostaje anulowana, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy i odbioru towaru.

IV Dostawa
1. Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej, lub własnym transportem
2. Koszty transportu ponosi Kupujący.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedoręczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem
podanym przez Klienta.
4. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
5. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.
6. Istnieje możliwość skorzystania z transportu oferowanego przez firmę Dulban maszyny stolarskie

V Formy płatności
Możliwe są następujące formy płatności:
- Gotówka – przy odbiorze osobistym.
- Przelew tradycyjny – z chwilą zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
- Raty/ Leasing.

VI Reklamacje, zwroty
1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. "o prawach konsumenta" konsument może odstąpić od umowy zakupionego towaru, w ciągu
14 dni od dnia odebrania przesyłki. Firma Tomasz Dulban maszyny stolarskie dokona zwrotu ceny zakupionego towaru na rachunek
klienta – pod warunkiem odesłania towaru z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Koszt dostawy oraz odesłania nie
podlega zwrotowi. Zwrot zapłaconej ceny jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób
uszkodzony i jest w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonymi do towaru dokumentami Sprzedawcy.
2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
3. Podstawą reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów, oglądanymi na stronie internetowej, a dostarczonych klientowi, które to
różnice mogą wynikać z innych parametrów, ustawień monitora.
4. W przypadku gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznym nie obowiązuje prawo odstąpienia od umowy ani
gwarancja.
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia towaru, które powstały w skutek transportu. Przed odebraniem przesyłki prosimy
dokładnie ją obejrzeć. W przypadku gdy opakowanie zostało uszkodzone lub istnieje podejrzenie, że zawartość została zniszczona
prosimy o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera (w miarę możliwości prosimy wykonać zdjęcie uszkodzonej paczki).
Protokół stanowi podstawę do złożenia reklamacji w firmie kurierskiej.

VII Warunki gwarancji
Posiadamy przejrzyste warunki gwarancji, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem reklamacji, aby pomóc szybko rozwiązać
problem.

Maszyny używane
Przed zakupem należy zapoznać się ze stanem faktycznym i dokonać oględzin maszyny. Maszyny używane są sprzedawane bez
gwarancji. Zakup maszyn używanych oznacza akceptację regulaminu.

Maszyny nowe
1. Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego oraz na 24
miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego.
2. W okresie gwarancyjnym usuwane są wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.
3. Naprawy realizowane są w najszybszym możliwym czasie. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić
maszynę..
4. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu Dulban maszyny stolarskie jest wypełnienie formularza reklamacyjnego wraz z
dokładnym opisem występującym w nim wad oraz dostarczenie maszyny w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i
wydrukowanym formularzem reklamacyjnym.
5. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy
transport urządzenia.
6. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia
produktu przez Nabywcę w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
7. W przypadku, gdy maszyna ma zostać naprawiona na miejscu u klienta ponosi on koszt podróży i pobytu serwisanta.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji serwis kontaktuje się z klientem na podstawie danych podanych w formularzu reklamacyjnym.
9. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
9.1. demontażu lub modyfikowana maszyny przez ingerencję osób lub firm trzecich
9.2. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowana i transportowania maszyny
9.3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych
9.4. niezgodnego użytkowania z instrukcją obsługi i przeznaczeniem
9.5. pracy urządzenia bez zalecanego przez producenta osprzętu (np. odciągu)
9.6. stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności

Gwarancja nie obejmuje:
1. wymiany części zużywających się w sposób naturalny (oraz części i materiałów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników,
wrzecion, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, pomp chłodziwa, krańcówek, zabezpieczeń termicznych
(itp.), łożysk, kabli zasilających, tarcz ściernych i tnących, linek napędowych, uchwytów narzędziowych, wierteł, dłut, olejów,
smarów, zasilaczy, itp.
2. uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.
3. uszkodzeń wynikających z przeciążenia sprzętu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji
4. nieprawidłowego podłączenia instalacji zasilających (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych)
5. za naprawę gwarancyjną nie uważa się regulacji i dokręcenia połączeń śrubowych
6. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy
i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku
Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.
7. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z
powodu uszkodzenia urządzenia.
8. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
10. Gwarancja na zakupione maszyny obowiązuje tylko na terenie Polski.

VIII Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
2. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
"O ochronie danych osobowych".
3. Sklep www.dulbanmaszyny.pl zastrzega sobie prawo zmiany treści regulaminu w dowolnym czasie.
4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień regulaminu.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017r.
We recommend
Purchase
Transport
Installments
Leasing